RODO

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
przez firmę EUROPIEK Sp. z o.o.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w dalszej części: ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma EUROPIEK Sp. z o.o.
  z siedzibą w Lublinie, ul. Banacha 1, 20-276 Lublin, tel. 81 751 20 41, adres e-mail: biuro@europiek.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pod adresem: EUROPIEK Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Banacha 1, 20-276 Lublin
  z dopiskiem „ochrona danych” lub poprzez adres e-mail: biuro@europiek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”, a prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są z oferowanymi usługami, również
  w formie marketingu bezpośredniego.
 4. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, podmiotom trzecim
  w związku z realizowanymi usługami na Pani/Pana rzecz oraz na rzecz Administratora, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  powyższych celów, dla których zostały przekazane lub pozyskane, o ile przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych przez inny okres.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
  • ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji powyższych celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych i braku zgody na ich przetwarzanie oraz na świadczenie usług drogą elektroniczną lub telefonicznie, będzie skutkować brakiem możliwości świadczenia określonych usług na Pani/Pana rzecz.